Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Leiderdorpse sportclub Alecto nodigt de leden van de vereniging* uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering

op donderdag 2 juni aanvang: 20.00 uur 

Graag vernemen wij uiterlijk 30 mei of u bij de vergadering aanwezig kunt zijn. 

Deze ALV staat in het teken van de begroting 2022-2023

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda en notulen vorige vergadering

3. Mededelingen

4. Aftreden voorzitter Peter Plooij. Benoeming voorzitter Erik Ploegmakers

5. Begroting 2022-2023

6. Uitkomsten enquête

7. Rondvraag

8. Sluiting

*Overeenkomstig tot artikel 19 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens bij de behandeling van hun schorsing. 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 3. Ieder seniorlid, juniorlid, erelid, trimlid en niet-spelend lid heeft één stem. 4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een stemgerechtigd lid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander stemgerechtigd lid ter vergadering zijn stem uitbrengen. 5. Indien het bestuur daartoe besluit, kunnen stemgerechtigde leden in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden. 6. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 7. Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. 8. Onverminderd het stemrecht als lid, hebben bestuursleden in de algemene vergadering een raadgevende stem.


20-5-2022 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren