Uitnodiging - Alecto ALV - maandag 3 april

Het bestuur van de Leiderdorpse sportclub Alecto nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering in het clubhuis op maandag 3 april 2017 aanvang: 20.15 uur

De vergaderstukken kunnen vanaf maandag 27 maart 2017 worden opgevraagd bij de secretaris van de vereniging: [email protected]

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten hebben toegang tot de algemene vergadering - mits niet geschorst zijnde - de gewone leden, aspirant leden, buitengewone leden, leden van verdienste, ereleden en begunstigers, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging alsmede diegenen die daartoe door de algemene vergadering en/of het bestuur zijn uitgenodigd.

Overeenkomstig artikel 16 lid 2 van de statuten zijn gewone leden, leden van verdienste en de ereleden stemgerechtigd in de algemene vergaderingen. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftlijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigde leden als gemachtigde optreden.

Agenda

Algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling agenda

3. Veldvervanging 2017

4a. Hockeyhal: presentatie projectgroep

4b. Hockeyhal: stemming aanschaf hockeyhal l

5. Rondvraag

6. Sluiting
Bijlage
25-3-2017 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren