Tucht & Vertrouwen

Binnen Alecto vormen respect, fatsoen en vriendelijkheid de basis voor de manier waarop leden en bezoekers met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid en sociale en fysieke veiligheid zijn een groot goed en uitgangspunt voor het sociale verkeer binnen alle geledingen van de vereniging.

Er kunnen zich situaties voordoen die strijdig zijn met de normen en waarden die binnen Alecto van kracht zijn. Situaties waarin leden zich blootgesteld voelen aan discriminatie, intimidatie of andere vormen van gedrag die als ongewenst en onaangenaam worden ervaren.

Wie zich onheus bejegend voelt kan binnen Alecto de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke adviseur, die gehouden is aan een geheimhoudingsplicht. Leden kunnen vertrouwelijk een klacht bij hem melden, waarna de vertrouwenspersoon kan adviseren, bemiddelen en zoeken naar een oplossing dan wel de klacht verder geleiden.

De volgende personen kunnen zich met een klacht tot de vertrouwenspersoon wenden: (niet) spelende leden en, in het geval van aspirant-leden (d.w.z. leden die jonger zijn dan 18 jaar): hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers namens hen. Voorts werknemers van de vereniging, mits het geen klacht betreft van arbeidsrechtelijke aard in de ruimste zin des woord.

De functie van vertrouwenspersoon bij Alecto wordt vervuld door Monique Broekhuizen. Er kan met haar contact opgenomen worden via het volgende emailadres [email protected].