Contributie

Contributie seizoen 2023-2024

Contributie Lsc. Alecto

Op basis van de leeftijd op 1 oktober of het type hockey dat wordt beoefend, wordt de contributie categorie bepaald

Senioren en veteranen

26 jaar en ouder

Veld

€ 413

Jonge senioren

18 tot en met 25 jaar

Veld

€ 250

Trimleden

Veld

€ 267

Junioren A t/m D

10 tot en met 17 jaar

Veld + zaal

€ 463

E-jeugd Mini

8 - 9 jaar

Veld + zaal + slotdag KNHB

€ 405

F-jeugd

7 jaar

Veld + zaal +

slotdag KNHB

€ 285

Jongste jeugd Kabouter en Bejamini

4 tot en met 6 jaar

Veld

€ 118

LG

Veld

€ 123

Niet spelend lid

€ 85

Zaalhockey senioren (aanvoerder team)

Is vervallen. Is nu aparte contributie per lid (zie hieronder)

Zaalhockey Senioren (lid van Alecto)

Als senior naast veld ook kiest voor zaalhockey

€ 60

Zaalhockey senioren (geen lid van Alecto)

Als een senior buiten Alecto ervoor kiest om zaalhockey te spelen bij Alecto

€ 137

Toeslagen

Toeslag Prestatieteams senioren

Voor de volgende teams:
H1 en D1

€ 95

Toeslag Topteams junioren

Voor de volgende teams:
JA1, MA1, JB1, MB1, JC1, MC1, JD1, MD1

€ 89

Toeslag 2e lijns-teams junioren

Voor de volgende teams:
MB2, MC2, MD2, JC2, JD2

€ 44

Toeslag Keeper Academy

Keepersacademy Alect/Roomburg o.l.v. GoalieWorks

€ 55

Lidmaatschap

Inschrijfgeld Senioren, Trim en LG

€ 37

Inschrijfgeld Junioren en Jongste Jeugd

€ 91

Maximaal bedrag per gezin, inclusief zaalhockey, exclusief inschrijfgeld, exclusief keeperstoeslag

€ 1.515

Boete bij te late betaling

Zie de toelichting bij Te late betaling

€ 50

Algemene regels ten aanzien van het lidmaatschap en de contributie

Bij Alecto ben je lid voor een heel hockeyjaar. Opzeggen kan dus slechts aan het einde van het seizoen, maar wel vóór 1 mei, per email via [email protected] of schriftelijk.

De contributiebedragen worden jaarlijks in de ALV van juni vastgesteld.

Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld als bijdrage aan de reeds aangelegde veldaccommodatie. Kabouters en Benjamini's betalen inschrijfgeld bij overgang naar de F-jeugd. Niet spelende leden, Augustinusleden en oud-leden, die in het verleden dit betaald hebben, betalen geen inschrijfgeld.

Alleen leden die eindexamen doen en wachten op de uitslag van loting of decentrale plaatsing voor een studie, kunnen voor 1 mei "voorlopig" opzeggen. Deze opzegging dient bevestigd of teruggetrokken te worden als de examenuitslag/loting/plaatsing bekend is.

Bij inschrijven na 15 december wordt de halve jaarcontributie in rekening gebracht. Bij inschrijving lopende een contributiehelft wordt geen verdere korting gegeven. Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen worden na 20 mei geaccepteerd.

De club kan onmogelijk het risico dragen voor al haar leden voor langdurige blessures, zwangerschap en/of (buitenlandse) stages. Indien tijdig (met onderbouwing) gemeld (voor 1 januari of voor 1 september) wordt een lid in de komende helft van het seizoen niet-spelend lid gemaakt. Nimmer wordt contributie terugbetaald.

Betaling contributie

De contributie wordt met een automatische incasso in twee termijnen geïnd in de maanden oktober en januari, rond de 24e van die maand. Toeslagen en inschrijfgeld worden geïnd bij de eerste incasso. Op verzoek is automatische incasso in zes termijnen ook mogelijk (okt-nov-dec-jan-feb-mrt). Het is bij Alecto niet mogelijk om op factuur noch op basis van acceptgiro te betalen.

Voorafgaand aan de incasso worden incasso-aankondigen (uitsluitend) per email verstuurd naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in hun gegevens, waaronder de e-mailadressen.

Betalen op factuur is voor nieuwe leden en oud leden, die opnieuw lid worden, niet mogelijk. Een beperkt aantal leden betaalt nog per factuur, hiervoor wordt een toeslag van € 20 per lid berekend. (Gezinsmaximum toeslag € 80).

Het bankrekeningnummer van Alecto voor contributies is NL07 RABO 0311 7000 20.

Te late betaling

Regelmatig komt het voor dat incasso's om 'administratieve redenen' niet kunnen worden verwerkt en worden gestorneerd. Die administratieve redenen zijn veelal technisch van aard (communicatie tussen banken verliep niet goed) of er bleek te weinig saldo op de rekening te staan. Wij ontvangen van de bank bericht in geval een incasso niet kon worden uitgevoerd. Wij zullen u daarna vragen het bedrag zelf binnen 5 dagen over te maken. Wij voeren niet nogmaals eenzelfde incasso uit.

Leden die per automatische incasso betalen houden zich niet aan de betalingsverplichtingen als (stelselmatig) incasso's worden gestorneerd. Leden die per automatische incasso betalen en bij betaling in twee termijnen na 15 november respectievelijk na 15 februari de contributie niet hebben voldaan en/of stelselmatig hebben gestorneerd en/of niet hebben zorg gedragen voor voldoende saldo, ontvangen een boete van €50,- (bij betaling in zes termijnen geldt telkens de 15e van de maand volgend op de maand waarin de betaling had moeten geschieden als deadline voor de betaling).

Wij voeren een duidelijk beleid dat de contributie moet worden voldaan. Indien nodig zal tot formele schorsing worden overgegaan. Het lid kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Voorkom dit door een regeling met de contributie administratie te treffen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de lijn -coördinator en de teammanager medegedeeld.

Indien Alecto kosten moet maken om verschuldigde contributies te innen worden deze altijd op het desbetreffende lid verhaald.

Indien je niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je contact op te nemen met de contributie administratie via [email protected]. De contributie administrateur zal dan met je overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden.